What you see is what you get (privacy statement)

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Bas Westland Beheer BV (opererend onder de handelsnaam en hierna te noemen e-people) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. Jouw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

WIE ZIJN WE
e-people is gevestigd te Amsterdam, Wibautstraat 131-D, postcode postcode 1091 GL (ons postadres is Amsterdam, Czaar Peterstraat 160, postcode 1018 PW). e-people is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking).

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van onze website, zoals bijvoorbeeld:

⦁ het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer
⦁ het IP-adres van jouw Internet Service Provider
⦁ datum en tijd van jouw toegang tot onze website
⦁ het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
⦁ het besturingssysteem dat je gebruikt
⦁ de onderdelen van de website die je bezoekt
⦁ de pagina’s van de website die je hebt bezocht
⦁ de informatie die je hebt bekeken
⦁ informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan onze site
⦁ de geo locatie waar je je bevindt
⦁ het materiaal dat je opstuurt naar of downloadt van onze website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van onze website en systeembeheer, en om onze website en het gebruik ervan door jou te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

e-people maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van kandidaten

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je solliciteert op een specifieke vacature of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb je geen interesse in onze dienstverlening dan kun je ons dat terugmelden. Wij zullen jouw gegevens dan per omgaande verwijderen.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, contractering ZZP, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers;
2. je te benaderen voor onze nieuwsbrief;
3. jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
⦁ NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
⦁ geboortegegevens, leeftijd, geslacht
⦁ curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
⦁ gegevens over inzetbaarheid
⦁ andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften worden pas na jouw toestemming en in een later stadium opgevraagd.

e-people legt in principe geen bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
e-people kan jouw persoonsgegevens – slechts en alleen na goedkeuring door jou – doorgeven aan haar opdrachtgevers of andere belanghebbenden in het proces van werving en selectie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijn die e-people hanteert is 6 maanden als je solliciteert op een specifieke vacature. Als je jezelf inschrijft kun je zelf de bewaartermijn aangeven op onze website. Na afloop van deze periode word je via een mailing de gelegenheid geboden om jouw gegevens actief te verwijderen. Vanzelfsprekend kun je ook op elk ander gewenst moment ons opdracht geven jouw gegevens te laten verwijderen.

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je je te allen tijde uitschrijven. Dit kun je aangeven via het vermelde e-mail adres (info@epeople.nl) of telefoonnummer (020-4634001). Wij zullen per omgaande jouw gegevens verwijderen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, partners, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden).

e-people verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de werving en selectie activiteiten, (2) voor het onderhouden van de zakelijke relatie, (3) voor het sluiten en onderhouden van de opdrachtovereenkomsten.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
⦁ namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

JOUW RECHTEN
Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten:
Als kandidaat kun je beschikken over een eigen account en heb je middels een password inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met e-people.

Voor zakenrelaties:
Je hebt recht op inzage en wijziging dan wel verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met e-people, Bas Westland.

BEVEILIGING
e-people doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens e-people diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is e-people met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door e-people, dan kun je per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via info@epeople.nl of e-people, Czaar Peterstraat 160, 1018 PW te Amsterdam. Je kunt ons telefonisch bereiken via 020-4634001.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

WIJZIGINGEN
e-people kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in ons privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op onze website www.epeople.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.