Algemene voorwaarden

 • ALGEMENE VOORWAARDEN WERVING & SELECTIE e-people
  • Definities
   • 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    1. 1. Aanvangshonorarium:
     het bij aanvang van de Opdracht in rekening gebrachte deel van het Honorarium dat bij wijze van voorschot door de Opdrachtgever aan e-people verschuldigd is;
    2. 2. Advertentiekosten:
     de kosten van advertenties die door e-people worden geplaatst in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vermeerderd met een opslag van 10% over deze kosten voor de handeling;
    3. 3. Afbreekvergoeding:
     de vergoeding die de Opdrachtgever aan e-people verschuldigd is indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook een verstrekte Opdracht beëindigt, c.q. e-people als gevolg van handelen of nalaten van de Opdrachtgever genoodzaakt is de Overeenkomst te beëindigen, welke vergoeding de door e-people tot het moment van beëindiging van de Opdracht gemaakte uren en kosten compenseert;
    4. 4. Algemene Voorwaarden:
     deze algemene voorwaarden werving & selectie van e-people gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder depotnummer 34151800;
    5. 5. Bedrijfsprofiel:
     een door e-people in samenwerking met de Opdrachtgever op te stellen omschrijving van het bedrijf van de Opdrachtgever, alsmede het beleid binnen het bedrijf van de Opdrachtgever;
    6. 6. Bruto Jaarinkomen:
     alle fiscaal belaste inkomensbestanddelen van de betreffende Kandidaat welk inkomen ontstaat door een Plaatsing van deze Kandidaat;
    7. 7. e-people:
     de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. e-people is een handelsnaam van Bas Westland Beheer B.V. en gevestigd aan de Czaar Peterstraat 160 te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34151800;
    8. 8. Externe Kosten:
     alle kosten gemaakt door e-people in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van ingeschakelde derden);
    9. 9. Functieomschrijving:
     een door e-people in samenwerking met de Opdrachtgever op te stellen omschrijving van een in het bedrijf van de Opdrachtgever te vervullen vacature alsmede de vereisten waaraan een Kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen;
    10. 10. Honorarium:
     het door de Opdrachtgever aan e-people verschuldigde bedrag voor de op basis van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever geleverde diensten, welk bedrag bij Plaatsing van een Kandidaat minimaal € 10.000,- zal bedragen;
    11. 11. Kandidaat:
     een door e-people geselecteerde persoon, die aan de Opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgedragen, met het oog op een Plaatsing;
    12. 12. Kandidaatprofiel:
     de schriftelijke introductie van een Kandidaat bij de Opdrachtgever;
    13. 13. Opdracht:
     de in opdracht van de Opdrachtgever door e-people te verrichten inspanningen tot werving & selectie van één of meer Kandidaten;
    14. 14. Opdrachtgever:
     iedere natuurlijke persoon (die handelt in de uitoefening van zijn beroep en bedrijf) en iedere rechtspersoon met wie e-people een Overeenkomst aangaat;
    15. 15. Overeenkomst:
     iedere overeenkomst van Opdracht die tussen e-people en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
    16. 16. Plaatsing:
     de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever ten gevolge van de door e-people geleverde diensten in het kader van een Overeenkomst;
    17. 17. Tussentijds Honorarium:
     het deel van het Honorarium dat de Opdrachtgever aan e-people is verschuldigd op het moment dat bij de presentatie van Kandidaten blijkt dat sprake is van geschikte Kandidaten;
    18. 18. Wervingsronde:
     een van te voren in de Overeenkomst afgesproken periode waarin e-people Kandidaten werft in het kader van de door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht.

   

  • Algemeen
   • 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen e-people en de Opdrachtgever, waarop e-people deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is afgeweken.
   • 2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met e-people, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
   • 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   • 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. E-people en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
   • 5. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

   

  • Offertes en prijzen
   • 1. De offertes van e-people zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. E-people is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail binnen de in de offerte genoemde termijn wordt bevestigd.
   • 2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes, folders of publicaties van e-people binden e-people niet.
   • 3. Het is niet toegestaan kopieën te maken van een door e-people opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
   • 4. Alle door e-people genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

   

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   • 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
   • 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat e-people het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

   

  • Geheimhouding
   • 1. E-people en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien de Opdrachtgever de verplichting tot de geheimhouding schendt, dan is e-people gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in welk geval de Opdrachtgever de Afbreekvergoeding verschuldigd is aan e-people, waarbij e-people gerechtigd blijft naast de Afbreekvergoeding, ook overige schadevergoeding te vorderen, waaronder eventuele claims van door schending van de geheimhoudingsplicht benadeelde Kandidaten.

   

  • Opdrachtbevestiging
   • 1. E-people stelt, op basis van gegevens verstrekt door de Opdrachtgever, de inhoud van de Opdracht op schrift. De opdrachtbevestiging, het Bedrijfsprofiel en de Functieomschrijving gelden als grondslag voor de Opdracht. De opdrachtbevestiging vermeldt eveneens het totale Honorarium en de gekozen searchmethode(n).
   • 2. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat e-people een Opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail aanvaardt of doordat door e-people uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

   

  • Wijzigen van de Overeenkomst
   • 1. Indien wijziging of aanvulling van/op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal e-people de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast Honorarium is overeengekomen, zal e-people daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit Honorarium tot gevolg heeft.
   • 2. Wijzigen en/of aanvullingen op de Overeenkomst treden alleen in werking nadat beide partijen schriftelijk of via de e-mail daarmee akkoord zijn gegaan.

   

  • Opzeggen
   • 1. De Opdrachtgever en e-people kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt.
   • 2. Bij (tussentijdse) opzegging door de Opdrachtgever is e-people gerechtigd de Afbreekvergoeding in rekening te brengen. De Opdrachtgever is tevens de Externe Kosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt na de presentatie van geschikt gebleken Kandidaten, is de Afbreekvergoeding minstens gelijk aan het Aanvangshonorarium vermeerderd met het Tussentijds Honorarium.

   

  • Uitvoering van de Overeenkomst
   • 1. E-people zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
   • 2. E-people is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
   • 3. E-people werft en selecteert in opdracht van de Opdrachtgever één of meerdere Kandidaten. Intentie van de Overeenkomst is om een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en een Kandidaat tot stand te brengen.
   • 4. E-people spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden en zal een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit handhaven.
   • 5. Indien e-people er niet in slaagt in de eerste Wervingsronde een vacature in te vullen, volgt een evaluatie alvorens wordt besloten om verder te gaan met het invullen van de vacature.
   • 6. Als de Opdrachtgever én e-people het haalbaar achten om een tweede Wervingsronde te doen, wordt deze door e-people uitgevoerd.
   • 7. Bij een tweede Wervingsronde moeten óf de functie vereisten óf de gehanteerde wervingsmethode wezenlijk anders zijn dan bij de eerste Wervingsronde, tenzij e-people door omstandigheden geen optimale wervingsinspanning tijdens de eerste Wervingsronde heeft kunnen leveren.
   • 8. Als geen tweede Wervingsronde wordt gestart, dan vindt geen restitutie plaats van reeds aan e-people betaalde Honoraria, Advertentiekosten en Externe Kosten. De Opdrachtgever is niet verplicht tot het betalen van de Afbreekvergoeding.
   • 9. Bij een tweede Wervingsronde wordt er door e-people geen tweede Aanvangs- en/of Tussentijds Honorarium in rekening gebracht, doch uitsluitend het overeengekomen Honorarium en eventuele (aanvullende) Externe Kosten en Advertentiekosten.
   • Als ook na een tweede Wervingsronde de vacature niet kan worden ingevuld, dan vindt geen restitutie plaats van reeds aan e-people betaalde Honoraria, Advertentiekosten en Externe Kosten. De Opdracht wordt teruggegeven met een concreet advies van e-people hoe de personele vraag van de Opdrachtgever op een andere wijze dan via een werving & selectiebureau kan worden ingevuld. De Opdrachtgever is niet verplicht tot het betalen van de Afbreekvergoeding.
   • Als binnen zes maanden gerekend vanaf het moment vanaf Plaatsing het dienstverband met een Kandidaat eindigt, dan ontstaat voor e-people een hernieuwde éénmalige inspanningsverplichting om een nieuwe longlist van Kandidaten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Deze verplichting voor e-people ontstaat echter eerst als (i) dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de Overeenkomst, (ii) er sprake is van ontslag op staande voet van de betreffende Kandidaat, (iii) e-people zelf dan wel de Opdrachtgever een volwaardig assessment heeft afgenomen in de selectieprocedure volgens de richtlijnen van het NIP, (iv) er geen schriftelijke of mondelinge afspraken met de Kandidaat door de Opdrachtgever zijn geschonden en (v) de Kandidaat niet wordt/is ontslagen wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen dan wel wegens een fusie of een overname met betrekking tot de onderneming van de Opdrachtgever.
   • Indien e-people niet zelf het assessment van de Kandidaat heeft uitgevoerd, geldt het bepaalde in lid 11 van dit artikel slechts en maximaal gedurende de overeengekomen proeftijd (1 of 2 maanden).
   • Plaatsingen waarbij een spontane Kandidaat-introductie door e-people de aanleiding was, dan wel Plaatsingen als gevolg van wervingsactiviteiten op verrichtingenbasis (e-people Support) zijn uitgesloten van het bepaalde in lid 11 van dit artikel.

   

  • Exclusiviteit
   • E-people geniet exclusiviteit voor de behandeling van vacatures. Gedurende de exclusiviteitperiode zullen Kandidaten uitsluitend via e-people worden voorgedragen. Kandidaten welke via de Opdrachtgever komen neemt e-people mee in de procedure.
   • Bij verbreking van de exclusiviteit wordt de Afbreekvergoeding direct opeisbaar voor e-people en heeft e-people het recht om de Overeenkomst per direct te beëindigen door mededeling hiervan te doen aan de Opdrachtgever, zonder dat hierdoor een verplichting tot schadevergoeding jegens de Opdrachtgever ontstaat. Er vindt geen restitutie plaats van reeds aan e-people betaalde Honoraria, Advertentiekosten en Externe Kosten. Deze worden verdisconteerd in de Afbreekvergoeding.

   

  • Arbeidsovereenkomst
   • Nadat de Opdrachtgever met de Kandidaat tot overeenstemming is gekomen, sluiten zij een arbeidsovereenkomst (en is er sprake van een Plaatsing). Een kopie van deze getekende arbeidsovereenkomst wordt per omgaande door de Opdrachtgever aan e-people verstrekt.
   • Gaat de Opdrachtgever of een daarmee verbonden onderneming met een door e-people gepresenteerde en aanvankelijk door hem (de Opdrachtgever) niet aangestelde Kandidaat binnen een jaar na introductie door e-people alsnog een dienstverband aan, dan wordt de aldus gesloten arbeidsovereenkomst geacht te zijn tot stand gekomen ten gevolge van tussenkomst van e-people (er is alsnog sprake van een Plaatsing) conform de afgesproken voorwaarden. Een introductie wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat e-people na toestemming van de Kandidaat voor de eerste keer zijn of haar contactgegevens en/of CV aan de Opdrachtgever verstrekt, ongeacht of dit telefonisch, per e-mail of schriftelijk gebeurt.

   

  • Kandidaten
   • Presentatie van Kandidaten aan de Opdrachtgever vindt plaats naar beste inzicht en vermogen, waarbij e-people ervan uitgaat dat de inlichtingen die Kandidaten over zichzelf verstrekt hebben of die van referenten over hen zijn verkregen juist zijn.
   • E-people zal zich bij de beoordeling van Kandidaten onpartijdig opstellen.
   • E-people is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de Opdrachtgever voor te dragen Kandidaat selecteert. In dat kader is e-people niet verplicht aan Kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de Kandidaat. Evenmin zal e-people actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.
   • Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit of op welke grond dan ook, zullen eisen die door de Opdrachtgever aan de Kandidaat worden gesteld en die geen betrekking hebben op de functie, niet in acht worden genomen.
   • Referenties van een Kandidaat worden alleen na overleg met e-people en na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Kandidaat nagetrokken.
   • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanstelling van een Kandidaat.
   • De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van e-people op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen.

   

  • Verplichtingen van de Opdrachtgever
   • De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan e-people aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
   • E-people is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst indien de Opdrachtgever de door e-people verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door e-people gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
   • E-people gaat ervan uit dat de Opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
   • De Opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van een Kandidaat die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De Opdrachtgever vrijwaart e-people voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.
   • Indien de Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de Opdrachtgever wijzigt, dan dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan e-people mede te delen.

   

  • Aansprakelijkheid en vrijwaring
   • E-people spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door e-people geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. E-people is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever.
   • E-people kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
    1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
    2. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
   • E-people is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat e-people is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
   • E-people aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van e-people in de Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
   • E-people staat niet in voor de juistheid van de door de Kandidaat verstrekte gegevens. E-people is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat de Kandidaat aan de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
   • E-people is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een Kandidaat.
   • E-people is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: bedrijfsschade, milieuschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen, (andere) en immateriële schade en schade door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van intellectuele eigendom.
   • In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van e-people te allen tijde beperkt tot hetgeen dat voor de betreffende Opdracht, waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan, door de Opdrachtgever aan e-people betaald is.
   • De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van E-people of haar ondergeschikten.
   • De Opdrachtgever zal e-people vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en hij zal e-people alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurkosten vergoeden die e-people lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

   

  • Klachtenregeling en verjaring
   • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever direct aan e-people kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat e-people in staat is adequaat te reageren.
   • Na het indienen van de klacht dient de Opdrachtgever e-people de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
   • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal e-people slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
   • Alle rechtsvorderingen dient de Opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als de Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van e-people. Handelt de Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

   

  • Opschorting en ontbinding
   • E-people is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. De ingebrekestelling kan achterwege blijven indien de uitvoering van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is.
   • Voorts is e-people bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   • E-people is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst e-people ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
   • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het e-people vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
   • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van e-people op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien e-people de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

   

  • Honorarium
   • Voor de diensten zal e-people de Opdrachtgever het overeengekomen Honorarium en de eventueel bijkomende kosten (Externe Kosten en Advertentiekosten) in rekening brengen.
   • E-people en de Opdrachtgever kunnen bij het tot stand komen van een Overeenkomst een vast Honorarium overeenkomen. Het vaste Honorarium bedraagt een percentage van het in de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst vastgestelde Bruto Jaarinkomen.
   • In geval van een vast Honorarium wordt bij wijze van voorschot een Aanvangshonorarium in rekening gebracht.
   • Indien geen vast Honorarium wordt overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede aantal uren vermenigvuldigd met de door e-people gehanteerde uurtarieven.
   • Bij presentatie van één of meerdere Kandidaatprofielen door e-people is het Tussentijds Honorarium verschuldigd op het moment dat van geschiktheid van (één of meer van) de Kandidaten is gebleken.
   • Na ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen een door e-people geïntroduceerde Kandidaat en de Opdrachtgever is de Opdrachtgever het restant van het Honorarium verschuldigd.
   • In het geval e-people zelf het assessment uitvoert, worden daarvoor additionele kosten in rekening gebracht.

   

  • Betaling
   • Indien de Opdrachtgever een tussentijdse declaratie niet tijdig voldoet, dan kan e-people de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat alle openstaande bedragen betaald zijn. E-people is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt door deze opschorting. Geeft de Opdrachtgever geen gehoor aan een door e-people gestuurde ingebrekestelling waarin de Opdrachtgever een redelijke termijn wordt geboden om de tussentijdse declaratie te voldoen, dan heeft e-people het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de Afbreekvergoeding en de eventueel bijkomende kosten (Externe Kosten en Advertentiekosten) aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
   • De Opdrachtgever dient de van e-people ontvangen facturen te betalen binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
   • De Opdrachtgever dient zonder korting of verrekening te betalen.
   • Indien de Opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. Over de eerste € 2.500,- wordt 15% aan incassokosten berekend, over de volgende € 2.500,- wordt 10% aan incassokosten berekend en over de volgende € 5.000,- wordt 5% aan incassokosten berekend, met een minimum van € 40,-.
   • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van e-people op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
   • Uitsluitend betalingen op een van de rekeningen van e-people, en derhalve aan e-people zelf, werken bevrijdend, tenzij anders aangegeven.

   

  • Overmacht
   • Onder overmacht aan de zijde van e-people wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan e-people zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: (i) een algemeen gebrek aan de voor het tot stand brengen van de overeengekomen door e-people te verrichten inspanningsverplichting noodzakelijke zaken of diensten, (ii) niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan e-people afhankelijk is, (iii) algemene vervoersproblemen en (iv) ziekte van personeel van e-people.
   • Tijdens de overmachtstoestand worden de verplichtingen van een partij opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan een kalendermaand, zijn zowel de Opdrachtgever als e-people bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding jegens de ander bestaat.
   • Indien e-people bij het intreden van overmacht aan haar zijde al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is e-people gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur voor dat uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

   

  • Intellectuele eigendom
   • Alle door e-people verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van e-people worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.